Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Halvbibel - fredag 17/9

Ps 101, Gal 3:10-22


Ps 101

Psalm 101 – Kungen ska regera rättfärdigt
[[En kunglig psalm.

Författare: David

Struktur: Psalmen har flera olika mönster och upprepningar. Redbarhetens väg, se vers 2 och 6; ögon, se 3, 5 och 6.

A redbarhetens väg, vers 2a
 B inom mitt hus, vers 2b
  C framför mina ögon, vers 3a
   D göra, vers 3b
    E ondska, vers 4b
     F förgöra, vers 5a

Centralt tema, vers 5b–6a

A redbarhetens väg, vers 6b
 B i mitt hus, 7a
   D som gör, vers 7a
  C inför mina ögon, 7b
     F förgöra, vers 8a
    E onda, vers 8a]
]
1Av (för) David, en psalm (sång ackompanjerad på strängar).
-
Jag vill sjunga om nåd (omsorgsfull kärlek) och rätt (rättvisa),
    till dig Herre (Jahve) ska jag sjunga mitt lov.
2Jag ska studera (akta, beskåda) redbarhetens väg.
    När ska du komma till mig?

Jag ska vandra med mitt hus (min familj) med redbarhet i mitt hjärta.
     3Jag ska inte ha några låga (dåliga) ting framför mina ögon.
Jag hatar att göra krokiga (onda, förvridna) saker,
    det ska inte få klänga på mig.
4Ett falskt (förvridet, moraliskt fördärvat) hjärta ska lämna mig,
    jag ska inte kännas vid ondskans föremål.
5Den som förtalar (skvallrar på) sin granne i hemlighet,
    honom ska jag förgöra.

Den som har arroganta ögon och ett stolt hjärta,
    honom ska jag inte skona.
6Mina ögon vilar på de trofasta i landet,
    för att de ska bo med mig.

Den som vandrar på redbarhetens väg,
    han ska få betjäna mig.
7Den som ägnar sig åt svek (förleder andra) ska inte bo i mitt hus,
    han som talar falskhet (lögn) ska inte bestå inför mina ögon.

8Morgon efter morgon ska jag förgöra
    alla onda i landet,
hugga av från Herrens (Jahves) stad
    alla som sysslar med missgärning.

Gal 3:10-22

10Alla som förlitar sig på att hålla lagen är under en förbannelse (dömda till besvikelse och förgörelse), för det står:
"Förbannad är den som inte håller (ständigt praktiserar, lever efter)
    allt som är skrivet i lagens bok." [5 Mos 27:26]
11Nu är det uppenbart att ingen är rättfärdig inför Gud genom lagen, eftersom det står:
"Den rättfärdige ska leva genom tro
    (av tro, ha Guds överflödande, äkta liv genom att förtrösta på och vara trogen mot Gud)." [Hab 2:4]
12Men lagen kommer inte från tro (baseras, vilar inte på tro), för det står:
"Den som gör dessa gärningar [som lagen föreskriver]
    ska leva genom dem [inte genom tro]." [5 Mos 18:5]
13Den Smorde (Messias, Kristus) har friköpt oss (betalt ett pris för vår frihet) från lagens förbannelse, genom att bli ett med förbannelsen i vårt ställe, för det står skrivet:
"Under en förbannelse är alla som hängs upp på trä (ett kors)." [5 Mos 21:23]
14Den Smorde (Messias, Kristus) gjorde detta för att Abrahams välsignelse [1 Mos 12:2-3] skulle komma över hedningarna genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus), så att vi [både jude och hedning] genom tro skulle få den utlovade Anden.

Arvet kommer genom tro
15Syskon (bröder och systrar i tron), låt mig ta ett exempel från vardagslivet (låt mig tala om mänskliga relationer). När ett förbund (testamente, en sista vilja) trätt i kraft, även om det bara så är ett mänskligt, kan ingen ta bort eller lägga till något.

[Det grekiska ordet för förbund är diatheke. Ordet i sin verbform betyder "att placera mellan två". Det beskriver ett förbund och avtal mellan två parter. Ordet kan också översättas med testamente. Det är därför Bibelns delar kallas testamenten.]

16Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma (säd, arvinge). Han [Gud, Skriften] säger inte, "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, i stället talas det om en, "och åt din avkomling". Det är den Smorde (Messias, Kristus). 17Detta är vad jag menar, lagen som kom 430 år senare [än löftet till Abraham] kan inte annullera ett tidigare förbund (testamente) från Gud, så att löftet blir ogiltigt. 18För om arvet berodde på [att bara lyda] lagen [som dessa falska lärare vill få er att tro], skulle det inte längre bero på löftet, men Gud gav arvet till Abraham genom ett löfte.

Syftet med lagen

En skolmästare, grekiska "paidagogos", följer familjens barn till skolan. Illustration från en lärobok från 40-talet.

19Vad var syftet med lagen? Den lades till [senare, efter löftet] på grund av överträdelserna (synden, lagbrotten) [för att vara en måttstock och överbevisa människorna om synd], för att gälla fram tills arvingen skulle komma, han som löftet getts till. Lagen gavs (dikterades, befalldes, påbjöds) av änglar via en medlares hand [Mose, en medlare mellan Gud och människan]. 20En medlare företräder fler än en, men Gud var ensam [när han gav löftet till Abraham].

[Lagen var ett kontrakt, mellan Israel och Gud, som krävde att båda parter höll det. Löftet däremot beror bara på Gud.]

21Motsäger sig lagen Guds löften? Nej, absolut inte! Om en lag i sig självt kunde ge [andligt] liv, då hade med säkerhet rättfärdighet kommit genom lagen. 22I stället har Skriften visat att alla [hela skapelsen och mänskligheten] är fängslade av synd (helt instängda utan hopp om att själva kunna bli befriade), för att det som var lovat [arvet, välsignelsen] skulle ges, på grund av Jesu den Smordes (Kristi) trofasthet, till dem som tror (litar, lutar sig emot honom).
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Halvbibel - Andra delen (första delen 2019)