Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Torsdag 22/7

Vi läser GalaterbrevetGal 5:22-26

Andens frukt

Andens frukt omnämns i singular på samma sätt som en vindruvsklase är en frukt med många druvor.

22Men Andens frukt [resultatet av Andens verk] är:
kärlek [som är utgivande, osjälvisk och rättfärdig],
glädje [gr. chara – här finns roten char från det grekiska ordet för nåd, charis, med – dvs. en glädje "som lutar sig mot" nåden, se 1 Pet 4:13],
frid (ro, stillhet, vila, harmoni, helhet, endräkt). [Joh 14:27],

tålamod (tålighet, långmodighet, fördragsamhet, överseende, skonsamhet),
vänlighet (godhet, välvilja) [som på ett milt sätt bistår verkliga behov],
godhet (dygd, välgörenhet) [inneboende godhet och karaktärsfasthet som verkar i generositet gentemot andra],

trofasthet (tro, tillit, förtröstan, övertygelse),
23mildhet (saktmod) [balanserad och kontrollerad styrka som är fri från hämndlystnad och bitterhet],
självbehärskning (avhållsamhet, återhållsamhet, måttlighet, nykterhet) [förmågan att behärska sina känslor och impulser].

["Frukt" står i singular. Den helige Ande producerar bara en sorts frukt, som här presenteras med nio komponenter eller punkter där kärleken står främst. De tre första bor i den troendes hjärta, de följande tre har mer att göra med förhållandet till andra människor och de tre sista är generella inre kvaliteter för att möjliggöra ett liv i helgelse. Precis som vid uppräkningen av "köttets gärningar" finns inte heller här konjunktionen "och" mellan punkterna. Detta skrivsätt (som kallas asyndeton) betonar därför slutsatsen:]

Mot [allting] sådant [alla dessa punkter] finns ingen lag (är inte lagen).

[Däremot är Moseböckernas undervisning mot varje punkt i "köttets gärningar". Den som bryter mot ett enda bud är skyldig i allt, se Jak 2:10.]
24Och de som tillhör den Smorde (Messias, Kristus) Jesus har korsfäst (korsfäste) sitt kött (den fallna mänskliga naturen) med dess lidelser (impulser) och begär (lustar, åtrå). 25Om vi lever [Guds rika liv] genom Anden, ska (borde, skulle) vi också marschera (följa; vandra i linje) [vara synkroniserade] med Anden.

[Här används ett annat ord för "vandra" än i vers 16. Grekiska stoicheo härstammar från ordet "rad", en militärisk term för att marschera i takt på raka led. Varje steg är aldrig kortare, aldrig längre, utan alltid exakt anpassat till personen framför. På samma sätt ska den troende följa den helige Ande i en jämn takt. Ordet beskriver ett lärjungaskap och ett liv som rättar sig efter Jesus, under Andens ledning.]

26Låt oss
    sluta att söka tom ära (då man själv vill ta äran och bli upphöjd),
    inte utmana (irritera, tävla mot) varandra,
    och inte vara avundsjuka på varandra.

[Grammatiskt hör denna vers ihop med föregående som en motpol till att vandra i Andens fotsteg. Uppmaningen refererar till stridigheterna som Paulus nämner om i vers 15, och i nästa stycke ger instruktioner för, se Gal 6:1-10. Eftersom Galaterbrevet skickades som ett rundbrev till flera församlingar inom samma område, gäller uppmaningen även rivalitet mellan olika församlingar som är förödande för Jesu kropp.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)