Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Tisdag 20/10

Ett budskap till vänner – Välformulerade brev från aposteln Johannes, brev som uppmuntrar till tro.2 Joh 1:1-3

Inledning
1[Från:] Den gamle (äldste)
[Grekiska "presbyteros", kan syfta på någon i hög ålder eller en församlingsledare. I detta fall stämmer båda beskrivningarna på Johannes, som när det här brevet skrevs var den siste ännu levande av de tolv apostlarna.]
Till den utvalda frun (härskarinnan, grekiska "kyria")
    och hennes barn.
[Kan syfta på en kvinna och hennes barn. Kyria som egennamn var inte helt ovanligt och det är en feminin form av "kyrios" som betyder herre eller huvud. Detta brev är liksom nästa adresserat till en person, men kan här också syfta på församlingen och dess medlemmar. Johannes benämner ofta de troende med uttrycket "mina barn". De utvalda var ju också "ett konungsligt prästerskap", kallade att regera med den smorde kungen Jesus. Kyrkan var brud åt "Kyrios Christos", se 2 Kor 11:2; Upp 19:7.]
[Vers 1b-3 är symmetriskt strukturerat i en kiasm. Kärleken - som är Faderns egen utgivande kärlek, utgör den yttre ramen i stycket följt av sanningen - som personifierad i Jesus omringar och pekar mot de tre orden i kiasmens centrum i vers 3: nåd, barmhärtighet och frid - som Fadern och Sonen ger genom den Helige Ande, Hjälparen.]

Jag älskar er alla
i sanning,
och inte bara jag,
    utan alla som har lärt känna (personligen fått erfara) sanningen,
2på grund av sanningen som förblir i oss
    och ska vara med oss i evighet.

3Nåd (kraft, gudomlig favör),
    barmhärtighet (medlidande uttryckt i handling)
    och frid,
vare (ska vara) med oss från Gud Fadern
    och från Jesus den Smorde (Messias, Kristus), Faderns Son,
i sanning
och kärlek.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)