Hem

Bibeln på ett år

Nästa dag

Nya Testamentet - fredag 13/5

Joh 7:31-53

31Fortfarande var det många i folkskaran som trodde (litade, lutade sig emot) honom, och de sa: "När den Smorde (Messias) kommer, ska han [förväntas han kunna] göra fler under (tecken, mirakler) än vad denne man har gjort?"

32Fariséerna hörde hur folket viskade detta om honom, så översteprästerna och fariséerna sände ut tempelvakter för att arrestera honom. [Tempelvakterna stod under översteprästernas befäl.] 33Då sa Jesus: "Bara en kort tid till är jag hos er [sex månader – tiden mellan lövhyddohögtiden och påskhögtiden], sedan går jag tillbaka till honom som har sänt mig. 34Ni kommer att söka efter mig, men inte finna mig. Där jag är [i härlighet och ära hos min Far, i evig existens, se Joh 8:58; i himlen, se Joh 3:13], dit kan ni inte komma."

[Jesus har talat om varifrån han kommer, se vers 27. Nu talar han om vart han är på väg. På samma sätt som judarna missförstod hans inträde förstår de inte hans utträde. Jesus tar snart upp samma ämne på nytt, se Joh 8:21.]

35Då sa judarna till varandra:
"Vart tänker denne man ta vägen, eftersom vi inte ska kunna hitta honom?

Tänker han resa till dem [de judar] som är kringspridda (lever i förskingringen, diasporan) bland grekerna?
[Ända sedan den babyloniska fångenskapen levde många judar utanför Israel i kolonier. De tre största fanns i Egypten, Syrien och Grekland. Skulle Jesus ge sig av till någon avlägsen judisk koloni?]
Ska han undervisa grekerna [icke-judar, hedningar]?
[Ovetande profeterade de att evangeliet kommer att spridas till alla folkslag efter Jesu uppståndelse. Nästa gång ordet "greker" dyker upp igen är i Joh 12:20-21, då några greker söker Jesus. Johannes tar upp samma tråd igen vid korsfästelsen. Han är den ende evangelieförfattare som har med detaljen att skylten på Jesu kors var skriven på grekiska, se Joh 19:20.]
36Vad betyder [Jesu uttalande i vers 34]:
    Ni kommer att söka efter mig men inte att hitta mig.
    Där jag är, dit kan ni inte komma?"
Den sista dagen i Lövhyddohögtiden

Hösten 2014 var första gången sedan templets förstörelse (år 70 e.Kr.) som vatten utgöts under sukkot i Jerusalem. Under glädje och jubel hämtades vatten från Siloamdammen (som arkeologer fann 2004) och hälldes ut på ett temporärt altare i närheten av Västra muren.

©Templeinstitute

37[Under lövhyddohögtiden fanns en ceremoni där man bar vatten från Siloamdammen till offeraltaret. Detta gjordes de första sju dagarna under högtiden, men inte den sista. Detta gör nu Jesu uttalande om levande vatten ännu större.]

På den sista och största (viktigaste) dagen av högtiden [den sjunde eller åttonde dagen], stod Jesus där och ropade med en ljudlig stämma [i vanliga fall satt man och undervisade, se Luk 4:20-21; Matt 5:1, så att stå och ropa måste ha väckt uppmärksamhet]:
"Om någon är törstig,
    låt honom komma (gång på gång) till mig och dricka!
38Den som tror [kontinuerligt förtröstar och litar] på mig
    – precis som Skriften säger (har sagt)
ur hans innersta (inre; mage) ska strömmar av levande vatten
    flyta (forsa) fram."

[Jesus refererar inte till en enskild vers i Gamla testamentet, utan till flera som t.ex. Jes 12:3; 44:3; 55:1; 58:11; Jer 2:13 och Sak 14:8. I kontrast till den lilla mängd vatten som hälldes ut under högtiden i templet, ska det flöda levande vatten från de troende som är hans levande tempel, se 1 Kor 3:16; Hes 47:1.]
39Detta sa han om Anden, som de som trodde på honom skulle få (ta emot). För [den helige] Anden var ännu inte [given/utgiven i fullt mått], eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad.

[Några få manuskript har gr. dedomenon (utgiven). Troligtvis är det ett tillägg för att förtydliga att Johannes här skriver från en mänsklig synvinkel, att Anden inte var utgiven som utlovats i Joel 2:28-32. Den helige Ande har funnits i världen sedan skapelsen, se 1 Mos 1:2, men från och med pingstdagen skulle Anden utgjutas i fullt mått över den troende församlingen, se Apg 2:1; 19:2. Jesus hade ännu inte blivit förhärligad, vilket skedde i samband med hans död, uppståndelse och himmelsfärd.]

Olika åsikter om Jesus
40När folkskaran hörde dessa ord sa många: "Detta är verkligen (sannerligen) Profeten (Guds talesman)." 41Andra sa: "Detta är den Smorde (Messias)", medan andra sa: "Nej, inte kan väl den Smorde komma från Galileen? 42Säger inte Skriften att den Smorde [Herrens utvalde] ska komma från Davids ätt (säd), och från Betlehem, den stad (by) där David bodde?"
     43På grund av honom uppstod oenighet bland folket. 44Några ville fängsla (gripa) honom, men ingen rörde (lade sin hand på) honom.

Fariséernas otro
45Under tiden hade tempelvakterna kommit tillbaka till översteprästerna och fariséerna, som då frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?"
     46Tempelvakterna svarade: "Aldrig har en människa talat som han (som denna människa)."
     47Då svarade fariséerna: "Har ni också blivit vilseledda (förvillade)?"
     48Har någon av de judiska ledarna eller fariséerna trott (litat på, lutat sig emot) honom? 49Men detta obildade folk som inte förstår lagen står under Guds dom.
     50Då sa Nikodemus till dem, han som kom till Jesus på natten [Joh 3:1-21] och själv var en av dem: 51"Vår lag dömer inte någon innan man förhört honom och tagit reda på vad han gjort, eller hur?"
     52De svarade honom: "Är du också från Galileen? Studera (undersök, utforska) [Skriften], och du ska se att ingen profet kommer från Galileen."

[De judiska ledarnas hetsiga uttalande var ogrundat och felaktigt. Profeterna Jona, Hosea och Nahum, och möjligen även Elia, Elisha och Amos, var från Galileen, se 2 Kung 14:25. Det kan hända att de syftade på den kommande Messias, men även där hade de fel. Jesus var visserligen uppväxt i Galileen, men föddes i Betlehem precis som Skriften förutsade, se Mika 5:2.]

53[Följande stycke, Joh 7:53-8:11, finns inte med i de tidigaste handskrifterna. I några står det i Lukasevangeliet (mellan kapitel 21 och 22) andra har det i slutet av Johannesevangeliet. Detta utesluter dock inte att händelsen är äkta. En av kyrkofäderna, Papias, omnämner redan på 130-talet e.Kr. en berättelse om en synderska som stod anklagad inför Jesus.]

Och var och en gick hem till sitt.


Igår

Planer

Stäng  


Nya Testamentet med Svenska Kärnbibelns översättning